Spelregels van de Goede Gids

Onderwerpen
1) Privacy
2) Leveringsvoorwaarden bestellingen Gigagoede Winkeltje
3) Doelstelling en werkwijze Goede Gids
4) Copyright
5) Disclaimer

Privacy
Artica projecten, uitgever van de Goede Gids, gaat uiterst zorgvuldig om met de persoons- en bedrijfsgegevens van de gebruikers van de Goede Gids.

Van bezoekers aan de website www.degoedegids.nl en de app voor mobiele telefoon worden geen gegevens met betrekking tot de opgevraagde pagina's of andere surf-acitiviteiten bijgehouden. De Goede Gids maakt dus géén gebruik van die hoogst irritante tracking cookies.

Alleen algemene bezoekersaantallen en ingevulde zoekwoorden, die geen resultaat opleveren, worden anoniem bij gehouden om het zoekprogramma te optimaliseren.
Van bezoekers die zich registreren als Goede klant wordt alleen de gevraagde gegevens opgeslagen. Artica projecten zal deze gegevens verstrekken noch verkopen aan derden.

We zijn uiterst terughoudend met communicatie via mail. Maximaal 1 x per 3 weken sturen we een korte update met relevante wetenswaardigheden, die gepubliceerd zijn op de website.

Bij het registreren als bedrijf in de Goede Gids heeft Artica projecten bedrijfsgegevens nodig. Artica projecten zal deze gegevens verstrekken noch verkopen aan derden.

Alle andere informatie die u aan ons verstrekt (bedrijfsbeschrijving, productinformatie, suggesties, tips, recensies) wordt door ons beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. Artica projecten heeft het recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen indien taalkundig gewenst of te verwijderen indien de tekst indruist tegen algemeen aanvaard fatsoen.

Bestellingen via het Gigagoede Winkeltje
Een bestelling via het Gigagoede Winkeltje wordt uitgevoerd door de leverancier van het betreffende product. Bij elk product staat aangegeven welk bedrijf dit is.

De Goede Gids hanteert de leverings- en retourvoorwaarden van de betreffende leverancier. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op diens website. In deze pdf staan de belangrijkste zaken. We maken je erop attent dat de levering enigszins vertraagd kan zijn, omdat de Goede Gids niet zelf de levering verzorgd.

Elke leverancier hanteert het recht op retour binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, waarbij het product ongebruikt en onbeschadigd in de oorspronkelijke verpakking retour gezonden kan worden naar de leverancier.

De leverancier voegt hiervoor een retourbon toe bij de bestelling. Na ontvangst van het product, verwittigt de leverancier de Goede Gids z.s.m. over deze retour. De Goede Gids zal vervolgens overgaan tot retourbetaling van het product aan de klant.

De verzendkosten van het retour zijn voor rekening van de klant.

Doelstelling en werkwijze Goede Gids
De Goede Gids fungeert als zoekprogramma voor duurzame producten en diensten. Via Goede tips kan de bezoeker kennis maken met door de redactie geselecteerde duurzame producten en diensten. Daarnaast biedt de Gids objectieve informatie over duurzame producten en diensten of verwijst het naar andere informatiebronnen.
De Goede Gids publiceert alle gegevens op www.degoedegids.nl of www.degoedegids.nl/mobiel, haar Facebook-pagina en Twitter-account.

Elk bedrijf dat voldoet aan de criteria zoals opgesteld door de Goede Gids kan opgenomen worden in de Goede Gids. Iedere consument kan vrijelijk beschikken over de informatie die geboden wordt op de website met uitzondering van de informatie die voorbehouden is aan houders van een Goede klant account. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar als men ingelogd is als Goede klant.

Artica projecten, als eigenaar van de Goede Gids behoudt zich te allen tijde het recht voor om een potentiële deelnemer te weigeren na toetsing van het bedrijf en diens producten of diensten aan de 'Goed omdat' criteria zoals beschreven op de website.

Artica projecten behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon te weigeren als Goede klant, indien deze misbruik maakt van zijn rechten als Goede klant.

De diensten zijn alleen toegankelijk voor (rechts)personen naar Nederlands recht.

Aansprakelijkheid
Artica projecten is niet betrokken noch partij bij een overeenkomst tussen koper en verkoper die elkaar via de Goede Gids gevonden hebben. Elk geschil dient door partijen zelf te worden opgelost.
Artica projecten (en al haar personeel) wordt door partijen gevrijwaard van elke vordering en/of aanspraak op schadevergoeding, verband houdende met dergelijke geschillen.
Artica projecten is niet aansprakelijk voor de gegevens, het gebruik van beeldmateriaal of andere informatie, die door een deelnemend bedrijf of Goede klant gepubliceerd wordt op de website van de Goede Gids.

Artica projecten geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van vermelde bedrijfsgegevens, de berichten, of over de kwaliteit, de veiligheid of de rechtmatigheid van wat wordt aangeboden.

Artica projecten is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade, voortkomend uit het gebruik van de Goede Gids.

Artica projecten is niet verantwoordelijk voor het assortiment, de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

Artica is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie van andere bronnen waarna de Goede Gids verwijst.

Regels bij het aanmelden als Goed bedrijf
• De overeenkomst tussen Artica projecten en het deelnemend bedrijf komt tot stand door het registratieproces op de website www.degoedegids.nl.
• Het deelnemende bedrijf verschaft bij aanmelding de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens.
• Het deelnemende bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de bedrijfsgegevens, zoals die gepresenteerd worden op www.degoedegids.nl.
• Beeldmateriaal dient betrekking te hebben op het bedrijf en de eventuele aanbieding.
• De titel en inhoud van de aanbieding mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object van de aanbieding niet goed beschrijven.
• Het is niet toegestaan een aanbieding te plaatsen zonder aanbieding met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
• Een aanbieding moet exclusief gelden voor Goede klanten.
• Verstrekt een bedrijf Tegoedjes aan Goede klanten dan is het bedrijf zowel gerechtigd als verplicht een volle spaarkaart in te nemen tegen vergoeding van de dan geldende waarde van een spaarkaart.
• Artica projecten is verplicht de dan geldende waarde van de spaarkaart aan het betreffende bedrijf te vergoeden.

Intellectuele eigendomsrechten van derden
Teksten en/of foto's van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto's waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.

Nadere bepalingen
Artica projecten behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de presentatie en de inhoud van bedrijfsvermeldingen.
Artica projecten kan de website van de Goede Gids altijd uitbreiden met nieuwe functionaliteiten.
Artica projecten behoudt zich het recht voor de overeenkomsten met partijen (bedrijven en Goede klanten) eenzijdig te beëindigen.

Het deelnemende bedrijf handelt niet in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden en/of handelen in strijd met enig recht van derden;

Op elk geschil over de Goede Gids of met Artica projecten is Nederlands recht van toepassing.

Copyright
De eigendomsrechten met betrekking tot de content en ontwerp van de site www.degoedegids.nl berusten bij Artica projecten. Het is daarmee, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar vooraf, niet toegestaan informatie, teksten, of beeldmateriaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Disclaimer
De website www.degoedegids.nl en de daarbij behorende informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Artica projecten is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website of communicatieberichten van de Goede Gids kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Artica projecten is tevens niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze s